20.07.2017

Pramit Satış Sistemleri Kanun ile yasaklanmıştır

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun yürürlüğe girene kadar piramit satış sistemleri hakkında yasal bir düzenleme mevcut değildi. Yasal boşluktan yararlanan piramit şatıs sistemi olarak faaliyet gösteren network marketing sistemleri herhangi bir engelle karşılaşmadan rahatça varlıklarını sürdürmekteydiler. 6502 sayılı kanunun 80. Maddesi şu hükmü getirmiştir;MADDE 80

(1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya mal varlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya mal varlığı kazancı olanağı ümidi veren ve mal varlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.

(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.

(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

Söz konusu hükümle birlikte tam da network marketing ve benzeri piramit satış sistemlerinin tanımı yapılmış ve bu satış sistemleri yasaklanmıştır.  Söz konusu yasağa aykırılığın yaptırımı ise yine 6502 sayılı kanunun 77/17 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir “Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” Bu hükümden anlaşılacağı üzere piramit satış sistemini sadece kurmak değil yaymak, tavsiye etmek de yasaklanmış ve buna uyulmaması halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.

"Ancak burada yine bir eksiklik mevcut olup bu eksiklik 5237 sayılı kanunun hangi hükümlerinin uygulanacağının belirtilmemesidir. Kanımca uygulanması gereken TCK hükümleri dolandırıcılık ile ilgili olan hükümlerdir ve bu maddede bunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu olmadığı sürece yine bu konuda yasal boşluk varlığını devam ettirecektir.

Yukarıda ilgili yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere network marketing sistemi yasal olmayıp esasında bir dolandırıcılıktır. Bireylerin ne olursa olsun bu ve benzeri satış sistemlerine katılmamaları gerekmektedir. Yasal olarak artık sadece bu sistemi kuranlar değil yayanlar da suç işlemiş olacaktır.

Bu konuda yasal düzenleme yapılmasına rağmen piramit satış sistemi şeklinde faaliyet gösteren yapılara herhangi bir müdahalede bulunulmaması da düşündürücüdür. Bu konu acilen gündeme taşınmalı ve bu şekilde faaliyet gösteren yapılara mani olunmalıdır. Daha fazla mağduriyetin önüne geçilmesinin yolu budur."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
Saygılar, Sevgiler...
Hüseyin Dikmen